قیمت خطوط اختصاصی 1000

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربر 

نمایندگان

نماینده ویژه

سفارشی

غیر سفارشی

سفارشی

غیر سفارشی

سفارشی

غیر سفاشی

 1

 1000XXXXXXXXXX

 14

 15.500

 30.000

12.000

25.000

 10.500

 20.000

2

 1000XXXXXXXXX

 13

 35.000

70.000

31.500

60.000

 28.000

 55.000

3

 1000XXXXXXXX

 12

 70.000

140.000

60.000

120.000

 50.000

 100.000

4

 1000XXXXXXX

 11

 140.000

270.000

120.000

230.000

 100.000

 200.000

5

 1000XXXXXX

 10

 180.000

 400.000

 150.000

350.000

 130.000

 300.000

6

 1000XXXXX

 9

 250.000

 500.000

225.000

450.000

 200.000

 400.000

7

1000XXXX

8

350.000

700.000

 300.000

600.000

 250.000

 550.000

8

 1000XXX

7

 350.000

 

3.300.000

 

 3.000.000

 

9

1000XX

6

600.000

5.700.000

 

 5.5000.000

 

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

ردیف

 نمونه شماره

 تعداد ارقام

 کاربران

نمایندگان

 نمایندگان ویژه

1

3000XXXXXXXXXX

14

20.000

16.000

15.000

 2

 3000XXXXXXXX

12

 90.000

80.000

 73.000

 3

 3000XXXXXX

10

 100.000

90.000

 85.000

 4

 3000XXXXX

9

استعلام شود

استعلام شود

 استعلام شود 

 5

 3000XXXX

8

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

 خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

 

 ردیف

 تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

 

 غیر سفارشی

 سفارشی

 غیر سفارشی

 سفارشی

 غیر رند

نیمه رند

 رند

 غیر رند

 نیمه رند

 رند

 1

 12

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 180.000

 230.000

 280.000

 330.000

 2

 10

 400.000

 500.000

 700.000

 1.000.000

 350.000

 450.000

 650.000

 950.000

 3

 9

 700.000

 800.000

 1.000.000

 1.500.000

 650.000

 750.000

 900.000

 1.300.000

 4

 8

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

 2.500.000

 1.100.000

 1.300.000

 1.450.000

 2.300.000

 قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

 

قیمت خطوط اختصاصی 5000 

 ردیف

 نمونه شماره

 تعداد ارقام

 کاربران

 نمایندگان

 نمایندگان ویژه

 1

 50001XXXXXXXXX

 15

 11.000

 8.000

 5.000

 2

 50001XXXXXXXXX

 14

 15.000

 11.000

 9.000

 3

 50001XXXXXXXX

 13

 25.000

17.000

 13.500

 4

 50001XXXXXXX

 12

 45.000

35.000

 29.000

 5

 50001XXXXXX

 11

 80.000

60.000

 50.000

 6

 50001XXXXX

 10

 120.000

110.000

 100.000

 7

 50001XXXX

 9

 150.000

130.000

 100.000

 8

 50001XXX

 8

 300.000

250.000

 220.000

 9

 50001XX

 7

 4.500.000

3.800.000

 3.300.000

 10

50001X

 6

 7.500.000

6.300.000

 5.600.000

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 10 70.000 60.000 46.200
2 021XXXXX 7 550.000 500.000 450.000
3 021XXXX 6 660.000 600.000 550.000

 

نکته !

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت ناکسو پیامک باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ناکسو پیامک اعلام خواهد شد.

 

ملاک رند بودن شماره

شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

 

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

 ردیف

ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر

 تعداد ارقام

 کاربر

نمایندگان

نمایندگان ویژه

 بازه قیمت

بازه قیمت

بازه قیمت

1

21000XX

 7

 4.000.000

6.000.000

 3.700.000

5.500.000

 3.500.000

5.000.000

2

21000XXX

 8

 2.500.000

4.000.000

 2.200.000

3.700.000

 2.000.0000

3.500.000

3

 21000XXXX

 9

 650.000

750.000

 350.000

700.000

 330.000

650.000

4

21000XXXXX

 10

 300.000

650.000

 240.000

600.000

 220.000

550.000

5

21000XXXXXX

 11

 200.000

300.000

 180.000

240.000

 170.000

220.000

6

 21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

 12

 140.000

200.000

 130.000

180.000

 120.000

 170.000

7

 21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

 12

 110.000

 100.000

90.000

8

 21000XXXXXXXX

 13

 130.000

 120.000

110.000

9

 21000XXXXXXXXX

 14

 110.000

 100.000

90.000

10

 21000XXXXXXXXXX

 15

 100.000

 90.000

80.000

 

 

 

شرایط نمایندگان ویژه

روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.

خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.

روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.